Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Handelsonderneming Hullenaars

Definities

1. Handelsonderneming Hullenaars: Hullenaars Interieurs, gevestigd te Helvoirt onder KvKnr. 56325290.

2. Klant: degene met wie Handelsonderneming Hullenaars een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Handelsonderneming Hullenaars en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HandelsondernemingHullenaars.  

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijnovereengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van deklant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Handelsonderneming Hullenaars zijn vrijblijvend, tenzij daarinuitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 

Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Handelsonderneming Hullenaars zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Handelsonderneming Hullenaars slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen

1. Alle prijzen die Handelsonderneming Hullenaars hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusiefeventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Handelsonderneming Hullenaars hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Handelsonderneming Hullenaars te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Handelsonderneming Hullenaars niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhogingzoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door HandelsondernemingHullenaars vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Handelsonderneming Hullenaars,geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief isovereengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Handelsonderneming Hullenaars een totaalbedrag zijnovereengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8. Handelsonderneming Hullenaars is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Handelsonderneming Hullenaars de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11. Handelsonderneming Hullenaars heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Handelsonderneming Hullenaars prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Handelsonderneming Hullenaars op te zeggenindien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel. 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Handelsonderneming Hullenaars gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant inverzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventueleschadevergoeding verschuldigd aan Handelsonderneming Hullenaars. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijkeincassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Handelsonderneming Hullenaars zijn verplichtingenopschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijnde vorderingen van Handelsonderneming Hullenaars op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door HandelsondernemingHullenaars, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Handelsonderneming Hullenaars tebetalen.  

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Handelsonderneming Hullenaars gerechtigd het recht van reclame in teroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Handelsonderneming Hullenaars roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke ofelektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant deproducten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan HandelsondernemingHullenaars, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit dezeovereenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Handelsonderneming Hullenaars kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval productenvan de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzienvan Handelsonderneming Hullenaars heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoendezekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingenverschuldigd is aan Handelsonderneming Hullenaars.

3. Handelsonderneming Hullenaars is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klantmogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuldaan Handelsonderneming Hullenaars te verrekenen met een vordering op HandelsondernemingHullenaars.

Eigendomsvoorbehoud 

1. Handelsonderneming Hullenaars blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledigheeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Handelsonderneming Hullenaars opgrond van wat voor met Handelsonderneming Hullenaars gesloten overeenkomst dan ook, metinbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Handelsonderneming Hullenaars zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en dezaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Handelsonderneming Hullenaars een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Handelsonderneming Hullenaars het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

Levering  

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Handelsonderneming Hullenaars, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft HandelsondernemingHullenaars het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog isvoldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlatelevering niet aan Handelsonderneming Hullenaars kan tegenwerpen. 

Levertijd 

1. De door Handelsonderneming Hullenaars opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bijoverschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk enschriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan HandelsondernemingHullenaars door Handelsonderneming Hullenaars schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan deklant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Handelsonderneming Hullenaars niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Handelsonderneming Hullenaars niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Handelsonderneming Hullenaars, bij gebreke waarvan Handelsonderneming Hullenaars niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Handelsonderneming Hullenaars die bij  de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

2. De klant geeft op eerste verzoek van Handelsonderneming Hullenaars de polis van deze verzekeringenter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt. 

Bewaring 

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Montage/Installatie

Hoewel Handelsonderneming Hullenaars zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Handelsonderneming Hullenaars enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt doorondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

Ruilen 

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 ruilen vindt plaats binnen 8 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

 het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Handelsonderneming Hullenaars voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Handelsonderneming Hullenaars heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Handelsonderneming Hullenaars tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Handelsonderneming Hullenaars tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.   

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Handelsonderneming Hullenaars.  

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Handelsonderneming Hullenaars de betreffendebescheiden. 

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Handelsonderneming Hullenaars redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnmoet de klant Handelsonderneming Hullenaars schriftelijk in gebreke stellen.  

Vrijwaring

De klant vrijwaart Handelsonderneming Hullenaars tegen alle aanspraken van derden die verbandhouden met de door Handelsonderneming Hullenaars geleverde producten en/of diensten.  

Klachten

1. De klant dient een door Handelsonderneming Hullenaars geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Handelsonderneming Hullenaars daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Handelsonderneming Hullenaars uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Handelsonderneming Hullenaars in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Handelsonderneming Hullenaars gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Handelsonderneming Hullenaars.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Handelsonderneming Hullenaars ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Handelsonderneming Hullenaars een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Handelsonderneming Hullenaars verschuldigd zijn.  

Aansprakelijkheid Handelsonderneming Hullenaars

1. Handelsonderneming Hullenaars is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indienen voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

2. Indien Handelsonderneming Hullenaars aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Handelsonderneming Hullenaars is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.4. Indien Handelsonderneming Hullenaars aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Handelsonderneming Hullenaars vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Handelsonderneming Hullenaars toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Handelsonderneming Hullenaars niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Handelsonderneming Hullenaars in verzuim is. 

3. Handelsonderneming Hullenaars heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Handelsonderneming Hullenaars kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Handelsonderneming Hullenaars in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Handelsonderneming Hullenaars kan worden toegerekend in een van de wil van Handelsonderneming Hullenaars onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Handelsonderneming Hullenaars kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Handelsonderneming Hullenaars 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Handelsonderneming Hullenaars er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 5. Handelsonderneming Hullenaars is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Handelsonderneming Hullenaars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Handelsonderneming Hullenaars zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Handelsonderneming Hullenaars. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Handelsonderneming Hullenaars bij het opstellen van de voorwaardenop dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Handelsonderneming Hullenaars is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussenpartijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 november 2012.